Villkor

FÖRAREN OCH FORDONETS ANVÄNDNING

1. Föraren ska ha giltigt körkort.

 2. Om flera förare ska använda fordonet ska samtliga förare anges till Uthyraren.

3. En kopia på hyresavtal ska, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på uppmaning uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder Uthyrarens intressen.

4. Önskar Hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige ska detta meddelas till Uthyraren som först ska ge sitt godkännande.

5. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte heller tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

BETALNING

6. Betalning kan ske med kontokort, Swish eller via faktura. Om Hyrestagaren inte betalar hyran på förfallodagen utgår för näringsidkare en förseningsavgift SEK 100 (samt i förekommande fall för privatpersoner påminnelseavgift om SEK 60) samt dröjsmålsränta 8 % plus aktuell referensränta enligt lag.

7. Uthyraren har rätt att efterdebitera Hyrestagaren för kostnader hänförda till hyran. Hyrestagaren ansvarar för samtliga böter, väg- och tullavgifter, P-böter eller andra kostnader som tillkommer under hyrtiden.

8. I hyran ingår inte kostnad för drivmedel.

9. Minimihyra är för närvarande SEK 330. Varje påbörjad hyrestid debiteras som ett helt hyresdygn.

10. Avbeställning ska ske senast dagen före reserverad hyrestid. För fordon som reserverats men ej avhämtats eller som har avbokats för sent, debiteras en kostnad på SEK motsvarande ett dygns hyrkostnad.

FORDONETS SKÖTSEL

11. Hyretagaren ska väl vårda fordonet och se till att den bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. För skada som uppkommer genom slarv eller vårdslöshet ansvarar Hyrestagaren.

12. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om hen har skälig anledning att anta att äganderättan sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av ett normalt brukande.

13. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i fordonet.

14. Vid överträdelse av punkt 13. eller annan aktivitet som kräver sanering av fordonet, uttages en avgift om SEK 1500. Se även punkt 25.

SKADA, STÖLD ELLER ANNAT FEL PÅ FORDONET

15. Hyrestagaren ska omgående meddela Uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld av fordon sker under hyrestiden.

16. Det åligger Hyrestagaren att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordon som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden /skadan skett och sända kopia på anmälan till Uthyraren. Vid försumlighet att göra anmälan svarar Hyrestagren gentemot Uthyraren för därigenom uppkommen skada.

17. Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick.

18. Hyrestagaren ansvarar för skador på eller förlust av fordon under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.

19. Vid maskinella fel, som inte orsakats av vårdslöshet eller misskötsel, svarar Uthyraren för alla reparationer. Uthyraren påtar sig inte ansvaret för Hyrestagrens personliga kostnader, bärgningskostnader och förluster härmed.

FÖRSÄKRING

20. Samtliga hyrbilar är helförsäkrade.

21. Hyrestagaren är ersättningsskyldig vid skada på eller förlust av fordon. Självrisken är SEK 12 000, vilket påföres Hyrestagaren vid uppkommen skada om Hyrestagaren är vållande. Självrisken, vid stöld av fordon med nyckel, är fordonets fulla marknadsvärde.

22. Självrisken kan reduceras till hälften mot extra avgift, självriskreducering SEK 138/dygn. Självrisken kan helt elimineras mot en extra avgift om SEK 425/dygn. Gäller ej vid stöld av fordon med nyckel eller skada uppkommen av vårdslöshet.

ÅTERLÄMNANDE

23. Förhyrt fordon ska återlämnas till den plats där den avhämtats, om annan plats ej överrenskommits.

24. Återlämnas fordonet senare än överenskommen tidpunkt, utan Uthyrarens medgivande, uttages för överskjutande tid dubbel dygnskostnad.

25. Fordonet ska lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är Uthyraren berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordon.